Werking

Het CLB is een centrum dat informatie, hulp en begeleiding op vraag aanbiedt aan leerlingen, ouders en scholen vanuit een onafhankelijke positie. We werken volledig gratis. Ons CLB begeleidt de leerlingen uit Scholengroep GO! Next plus de Syntra-leerlingen.

Om een volledig beeld van de leerlingen te kunnen bekomen, werken we multidisciplinair. Alle teams bestaan uit een psychopedagogisch consulent, een maatschappelijk werker, een paramedisch werker en een arts.

Het is belangrijk om te weten dat wij beroepsgeheim hebben en vallen onder/werken volgens het decreet rechtspositie minderjaringen (DRM). Concreet wil dit zeggen dat wij geen acties mogen ondernemen bij kinderen/jongeren onder de 12 jaar, zonder eerst de ouders op de hoogte te brengen en hun toestemming voor de begeleiding te vragen. Ook mogen wij geen informatie aan derden doorgeven zonder toestemming van de ouders.

Bij kinderen/jongeren vanaf 12 jaar is er toestemming van de jongere zelf nodig.

Medische onderzoeken en begeleiding bij spijbelen zijn een verplichte taak van het CLB, hiervoor is dus geen toestemming nodig. Het CLB werkt ook schoolondersteunend op verschillende domeinen. Daarbij werken we preventief en waar nodig curatief.

  • Wij kunnen helpen in geval van moeilijkheden op vlak van leren en studeren. Enkele voorbeelden: voorkomen van leerachterstand, herkennen van leerstoornissen en het zoeken naar een correcte aanpak hiervan in de klas. Indien nodig werken wij samen met externe, gespecialiseerde diensten.

  • Wij begeleiden leerlingen in hun onderwijsloopbaan wanneer leerlingen staan voor moeilijke studiekeuzes. Bij deze keuze wordt natuurlijk ook de school en de ouders betrokken. Indien nodig kan het CLB een advies buitengewoon onderwijs geven.

  • Het CLB heeft ook als opdracht om de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van leerlingen te behouden en te bevorderen. Dit heet preventieve gezondheidszorg. Naast de nodige vaccinaties en medische consulten kan je ook bij ons terecht met vragen in verband met je gezondheid. Om de gezondheidstoestand te onderzoeken, organiseren wij een aantal medische onderzoeken.

  • Wanneer er zich problemen voordoen met het psychosociaal welbevinden zijn wij er ook om de leerlingen bij te staan. We gaan hier hulp bieden om problemen in situaties van het welbevinden op school op te lossen of te voorkomen. Dit doen we voornamelijk door gesprekken met de leerling zelf en eventueel met de school en de ouders. Bij ernstige problemen kan het CLB gebruik maken van zijn draaischijffunctie en samenwerken met meer gespecialiseerde, externe diensten.

Zowel de mensen van de school als de ouders of de leerling zelf kunnen met een hulpvraag bij ons terecht. Toestemming vanuit de school om ons te contacteren is niet nodig.

Sinds 01/03/2014 is de jeugdhulpverlening met het decreet rond Integrale Jeugdhulp (IJH) grondig hertekend. Meer informatie kan je vinden op www.jeugdhulp.be